พบหมอรามาฯ : ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง

 

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 2) หอผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี และดนตรีบำบัดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง คุณรวมพร ลออจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง สังกัดงานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คุณโตมา ขันธรูป และ คุณเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2562 #พบหมอรามาฯ #RamaHealthTalk