ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค

 
     รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification - DSC) ทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี