เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ อาคาร 4 ชั้น 2

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เชิญพยาบาลประจำศูนย์รามาธิบดีภิบาล ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม

 

โรงพยาบาลระยอง เชิญอาจารย์ และพยาบาลประจำศูนย์รามาธิบดีภิบาล ไปเป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯ