การจัดอบรมประชาชน เรื่อง " การวางแผนการดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

บรรยากาศการอบรมประชาชน หัวข้อเรื่อง "การวางแผนการดูแลล่วงหน้าในอนาคต" ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 3

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560