ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เชิญพยาบาลประจำศูนย์รามาธิบดีภิบาล ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม

 

โรงพยาบาลระยอง เชิญอาจารย์ และพยาบาลประจำศูนย์รามาธิบดีภิบาล ไปเป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯ

 

เนื่องจาก Line Add เดิมของศูนย์ฯ มีปัญหา