ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
Ramathibodi Palliative care Excellent Center

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  0 2201 2569 และ 0 2201 0489

  0 2201 2569

 : https://www.facebook.com/RamaPalliativeCareExcellentCenter/

 : @rama-pc