งานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2018 : Because “I” Matter

งานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2018 : Because “I” Matter

ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561