General Activities

 
อบรม “การเขียนแบบประเมินตนเอง Service Profile”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  

 
ปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 29

วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กันยนยน 2558 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี   

 
อบรม “การจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx” ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ “รามาร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน 65 ปี รัชตะ รัชตะนาวิน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “Advance in Neuro-Oncology 2015”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์    

 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์จัดอบรม วิชาการระยะสั้นครั้งที่ 29

วันที่  14 กันยายน 2557 ณ ห้อง 910  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
สำนักงานวิจัยฯ จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R

วันที่ 14  กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
ประกวดเว็บไซต์รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี