You are here

General Activities

 
Rama Channel สัญจรออนทัวร์ TOA

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 
บรรยายพิเศษ "มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยร้ายของสุขภาพเพศชาย"

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี กลุ่มงานสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
“Rama Idol คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” ปีที่ 2 On Tour

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 27 สิงหาคม 2558  ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
“Rama Idol คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม” ปีที่ 2 On Tour

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและระบบการรายงานเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง” รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยประจำหน่วยงาน รุ่นที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ด้านการบริการ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
R2R Club บรรยายเรื่อง ” หักหลอดยาอย่างปลอดภัย สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ”

วันที่ 24  สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
“พัฒนาทักษะความรู้  ในการใช้เครื่องมือ root cause analysis”

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 810 ชั้น 8  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งาน “ธาลัสซีเมีย รักษา และป้องกันได้”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages