กิจกรรม Private Open House 2022

กิจกรรม Private Open House 2022
กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022
กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022กิจกรรม Private Open House 2022
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Private Open House 2022 โดยมี รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจทำวิจัยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  • ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม

และได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียน พร้อม Meet & Greet Ramathibodi Medical Student Council (RAMSC) สภานักศึกษาแพทย์รามาธิบดี อีกด้วย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล