ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era” ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ”The 5th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก Dr. Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “The Present and Future of Chronic Disease Prevention and Management: A Growing Global Issue” และ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา บรรยายหัวข้อ “Changing Health Care Delivery: Health Policy and Actions” พร้อมทั้ง วิทยากรจากในประเทศและต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 450 คน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล นักวิจัย บุคลากรทางการพยาบาล และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ทันสมัยระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ