การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative research

การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative research
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative researchการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative research
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative researchการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative researchการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 หัวข้อ Criteria for good qualitative research
 

งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2565 ในหัวข้อ Criteria for good qualitative research โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี อาจารย์ประจำภาควิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ. ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี