การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. นพ.สยาม ค้าเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และทีมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารความเสี่ยง ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีคุณณัฐสิณี นามวงษา หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพิมพ์สิรี กุลณัฐโภคิน หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 810A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี