ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือในการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมเครื่องบริโภคอีกด้วย 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี