โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวต้อนรับทีมผู้ตรวจประเมิน จาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา และ พว.อรวรรณ วราภาพงษ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1 เข้าร่วมให้ข้อมูล หลังจากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินได้พบกับคณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรรมการประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณาจารย์จากทุกสาขาการพยาบาล รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ร่วมให้ข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การตรวจรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาลจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา การปฏิบัติจริงในวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกหลักสูตรให้มีพหุศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล