รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรวรรณ วิทย์วรานุกูล Successor ฝ่ายนโยบายและแผนและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ อาจารย์ ดร.สุพรรณา ครองแถว อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือ และพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระบบการคัดกรอง การจัดการอาการ การดูแลสนับสนุนผู้ป่วยในระยะหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคืนสู่การใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน จากสถาบันการศึกษาพยาบาล 2 แห่ง คือ
School of Nursing at Abeno & Morinomiya Campus, Osaka Metropolitan University, Japan
และสถาบันมะเร็งนานาชาติ Osaka International Cancer Institute (OICI), Japan