รามาธิบดีประกาศเจตนารมณ์ “โปร่งใส ปลอดทุจริต มีจิตคุณธรรม” สร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

รามาธิบดีประกาศเจตนารมณ์ “โปร่งใส ปลอดทุจริต มีจิตคุณธรรม” สร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
 

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์ “รามาธิบดีโปร่งใส ปลอดทุจริต มีจิตคุณธรรม” ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าจากทุกหน่วยงานของคณะฯ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมโอโช่ นอร์ธ พัทยา จ.ชลบุรี