โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคมโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ให้เเก่ กลุ่มหน่วยงานสถานรองรับเด็กและเยาวชน จำนวน 30 แห่ง เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 469 เครื่อง ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี