You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 719

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 719
 

ผู้แทนฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนบริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 719 ให้เเก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพัสดุจำนวน 10 รายการ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ