พบหมอรามา : ลัดคิวหมอ : กระดูกต้นคอเสื่อม : นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย (26/01/59)