อบรมความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567

ResidentIntro2567

ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา จัดอบรมความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันอังคารที่ 25 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567