กิจกรรม "Pishsalver - " Drink me" ในโครงการ " ค่ายรามาปณิธาน"