ข้อแนะนำการเขียนโครงการวิจัย: รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย