แหล่งสนับสนุนงานวิจัยในรามาธิบดี: คุณวิจิตรา มาแตง