กระบวนการขอความยินยอมในการทำวิจัย: คุณกรกนก สมบูรณ์พันธ์