การขอข้อมูลเวชสถิติเพื่อการวิจัย: คุณนิภาพรรณ ชูหนู