การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง (19/04/67)