เส้นทางนวัตกรรมสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์: ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ (24/04/67)