ความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียน: อ.พญ.อำไพพรรณ บุญไทย (14/06/66)