การเติมเต็มเอกสารจดหมายเหตุที่ไม่สมบูรณ์

Oral history

ในการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุนั้นเป็นภาระงานที่สำคัญและต้องละเอียดอ่อนมาก เอกสารจดหมายเหตุบางชิ้นยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้ข้อมูลได้ครบถ้วนทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค้นคว้าข้อมูลดังกล่าว...

วันนี้คืออดีต

โลโก้ วันนี้คืออดีต

ความเป็นมา วันนี้คืออดีต

         ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ โครงการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)”

การพระราชทานนามสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิทร์

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการ พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ โดยทางคณะฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธ ที่ ๑๙

การเติมเต็มเอกสารจดหมายเหตุที่ไม่สมบูรณ์

Oral history

ในการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุนั้นเป็นภาระงานที่สำคัญและต้องละเอียดอ่อนมาก เอกสารจดหมายเหตุบางชิ้นยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้ข้อมูลได้ครบถ้วนทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค้นคว้าข้อมูลดังกล่าว