You are here

ประวัติศาสตร์คำบอกเล่า ศ.นพ.วิทูร โอสถานนท์

Oral history

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. หอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.วิทูร โอสถานนท์ ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์เพื่อจัดประวัติศาสตร์บอกเล่า หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ท่านที่ 30 และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางหอจดหมายเหตุฯ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้สัมภาษณ์ตามหลักการจัดทำประวัติศาสตร์คำบอกเล่าเฉพาะของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ที่ผู้ให้คำสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน

            

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.วิทูร โอสถานนท์ ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) วุฒิสมาชิก ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ท่านเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทำหมันแห้งรามาธิบดีที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติ ท่านสามารถชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ของท่านได้ ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com