คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ โดยจะครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2552 กิจการของคณะฯ ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องมีแต่คำบอกเล่าต่อกันมา ซึ่งในที่สุดจะเลือนหายไปที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ เป็นครั้งคราว แต่ยังไม่มีการจัดหาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล จึงมีการดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum) ขึ้นใน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของคณะฯ ตั้งแต่เริ่มการวางแผนก่อตั้ง การเปิดดำเนินงานจนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคณะฯ รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ

 

 

 

 

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
title
RAM001
บุคคล
title
RAM002
อาคาร/สถานที่
title
RAM003
ของส่วนบุคคล
title
RAM004

 

เครื่องใช้/สิ่งพิมพ์ในงานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
title
RAM005

 

เครื่องเรือน เครื่องใช้ในสำนักงาน/ครัวเรือน
title
RAM006

 

งานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
title
RAM007
ตรา/สัญลักษณ์
title
RAM008
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
title
RAM009
บันทึก/คำสั่ง
title
RAM010

 

ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล
title
RAM011
แผนที่/แบบแปลน/โมเดล
title
RAM012
ภาพเขียน/ภาพร่าง/สไลด์
title
RAM013
วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา
title
RAM014
สิ่งเคารพบูชา
title
RAM015

 

อุปกรณ์การเรียน การสอน การวิจัย การบริการ
title
RAM016
อุปกรณ์โสตทัศน์

Puzzles

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com