งานนิทรรศการออไลน์

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 

title
RAM001
บุคคล
title
RAM002
อาคาร/สถานที่
title
RAM003
ของส่วนบุคคล
title
RAM004

 

เครื่องใช้/สิ่งพิมพ์ในงานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
title
RAM005

 

เครื่องเรือน เครื่องใช้ในสำนักงาน/ครัวเรือน
title
RAM006

 

งานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
title
RAM007
ตรา/สัญลักษณ์
title
RAM008
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
title
RAM009
บันทึก/คำสั่ง
title
RAM010

 

ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล
title
RAM011
แผนที่/แบบแปลน/โมเดล
title
RAM012
ภาพเขียน/ภาพร่าง/สไลด์
title
RAM013
วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา
title
RAM014
สิ่งเคารพบูชา
title
RAM015

 

อุปกรณ์การเรียน การสอน การวิจัย การบริการ
title
RAM016
อุปกรณ์โสตทัศน์