ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
หน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

สำนักงาน งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02-201-0562