You are here

การประชุมวิชาการพิเศษในโอกาสครบรอบเปิดคณะฯ ครบรอบปีที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2513

          การประชุมวิชาการพิเศษในโอกาสครบรอบเปิดคณะฯ ครบรอบปีที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2513 เรื่อง “ ทัศนะของสังคมต่อการแพทย์ ” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาจารย์นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ อาจารย์พัทยา สายหู ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
หน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

สำนักงาน งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02-201-0562

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com