หน้าที่และการให้บริการ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี: หน้าที่และการให้บริการ 
      หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในหอจดหมายเหตุฯ มีการให้บริการทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีหน้าที่และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
หน้าที่และการบริการด้านจดหมายเหตุ 
1. บริการค้นคว้า วิจัย เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ อันได้แก่ เอกสารโต้ตอบการสั่งการทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล สิ่งตีพิมพ์ หนังสืออ้างอิง เอกสารประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. บริการค้นคว้า วิจัย สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ อันได้แก่ ภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผนที่ โปสเตอร์ แบบแปลนต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. บริการวิชาการในการสืบค้น และสืบหาเอกสารและวัตถุทางด้านจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. บริการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดหาหลักฐานเอกสารทางด้านจดหมายเหตุของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. บริการสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. บริการยืมคืนเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากหอจดหมายเหตุฯ แล้วเท่านั้น
7. บริการตอบคำถามทางด้านจดหมายเหตุฯ 
8. บริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
9. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
10. บริการทำสำเนาเอกสารภายในหอจดหมายเหตุฯ (มีค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร)
11. บริการให้คำปรึกษาในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยต่างๆ
12. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์สำคัญเและการจัดทำจดหมายเหตุส่วนบุคคล
13. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ
14. บริการจัดทำประวัติศาสตร์คำบอกเล่าให้กับบหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ของรามาธิบดี

 
หน้าที่และการบริการด้านพิพิธภัณฑ์ 
1. จัดบรรยายสำหรับการนำชมเป็นรายบุคคล หรือหมู่คณะ (สำหรับบริการนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
2. ให้บริการศึกษา ค้นคว้าจากข้อมูลในนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ
3. ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี
4. จัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี
6. ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
7. ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี หรือประวัติการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย
8. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์หรือหอประวัติของหน่วยงาน
9. เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
10. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี และประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ตามโอกาสและความเหมาะสม