หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี(Ramathibodi Archives and Museum)

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเซีย

      เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องจารึกเอาไว้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7

ชุมนุมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1-7 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ อดีตนักศึกษาที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศไทย นั่นคือ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๑ ๗ ได้มาร่วมชุมนุมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมงานมุทิตา

ชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีกับกิจกรรมที่น่าสนใจของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นับจวบจนจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีบุคลากรของรามาธิบดีที่ต้องเกษียณอายุไปจำนวนไม่น้อยและเพื่อให้ท่านเหล่านั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี จึงได้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้น โดยบุคลากรที่เกษียณอายุดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯได้ และมีการประชุมประจำปีในช่วงเดือนเมษายน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมีจำนวน 80 ท่าน นำโดย ศ. นพ.

วันนี้คืออดีต

โลโก้ วันนี้คืออดีต

ความเป็นมา วันนี้คืออดีต

         ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ โครงการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)”

นโยบายการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ โดยจะครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2552 กิจการของคณะฯ ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง   บางเรื่องมีแต่คำบอกเล่าต่อกันมา ซึ่งในที่สุดจะเลือนหายไปที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ เป็นครั้งคราว แต่ยังไม่มีการจัดหาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล

ที่มาการก่อตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

1. ชื่อโครงการ 

        หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)