You are here

วันนี้คืออดีต

โลโก้ วันนี้คืออดีต

ความเป็นมา วันนี้คืออดีต

         ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ โครงการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)”

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของคณะฯ อีกทั้งเพื่อเป็นคลังข้อมูลสำหรับการค้นคว้าและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของคณะฯ

อย่างไรก็ตามพบว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของคณะฯหลายภาพที่ยังไม่สามารถ ระบุวัน แหล่ง เวลา และบุคคลในภาพเหล่านั้นได้แน่นอน จึงเป็นปัญหาในการบันทึกข้อมูลในหอจดหมายเหตุฯ

ในการนี้โครงการหอจดหมายเหตุฯ มีแนวคิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันจะเปลี่ยนสภาพเป็นประวัติศาสตร์ได้เมื่อกาลเวลาผ่านไป

ดังนั้นโครงการหอจดหมายเหตุฯจึงกำหนดให้มีโครงการ

 

วันนี้คืออดีตโดยการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคณะฯ และเก็บบันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุฯ

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com