You are here

ชุมนุมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1-7 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ อดีตนักศึกษาที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศไทย นั่นคือ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๑ ๗ ได้มาร่วมชุมนุมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมงานมุทิตาจิตให้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕ อีกทั้งเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า รุ่น ๕ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ ที่ดำรงตำแหน่งเป็น คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เช่นเดียวกัน งานนี้ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ณ ชั้น ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา ๑๐.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น.

← Older postsNewer posts →

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน

Posted on พฤษภาคม 17, 2012 by เกรียงศักดิ์ บุญถวิล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้จัดงาน เปิดบ้านทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดีระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี นำทีมโดย ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้อำนวยการ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการระบบห้องสมุดโดยใช้ RFID โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการตัดเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งด้วยตนเอง โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ และนายกิติศักดิ์ จันฤาไชย หัวหน้างานฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ในการนี้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ของรามาธิบดีได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นได้นำชมในส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งประกอบด้วย OPD จำลอง วัตถุแห่งความทรงจำและอื่นๆอีกมากมาย และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ทำให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป

 

       

 

 

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com