You are here

ชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีกับกิจกรรมที่น่าสนใจของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นับจวบจนจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีบุคลากรของรามาธิบดีที่ต้องเกษียณอายุไปจำนวนไม่น้อยและเพื่อให้ท่านเหล่านั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี จึงได้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้น โดยบุคลากรที่เกษียณอายุดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯได้ และมีการประชุมประจำปีในช่วงเดือนเมษายน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมีจำนวน 80 ท่าน นำโดย ศ. นพ. สมมาตร แก้วโรจน์ ประธานชมรมฯ ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 

สมาชิกของชมรมฯแต่ละท่านเพลิดเพลินกับ รูปถ่าย และวัตถุความทรงจำในสมัยที่ท่านยังทำงานอยู่ในรามาฯ รวมทั้งเกิดความสนุกสนานกับเกมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และบุคคลของรามาธิบดีมากมายและร่วมถ่ายรูปกับบรรยากาศภายในส่วนจัดแสดงของหอจดหมายเหตุฯ ทั้ง 8 โซน อย่างสนุกสนานและหลายท่านได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรามาธิบดีมากมาย

พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคซื้อเสื้อ รักษ์รามาธิบดีรุ่น 2 เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาหอจดหมายเหตุฯต่อไป

 

          

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com