ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268
เมล์ : ramamuseum@gmail.com