การบริจาค

        ผู้บริจาคเอกสารและวัตถุให้กับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีเพื่อเป็นการช่วยกันเติมเต็มให้กับ "ประวัติศาสตร์ของรามาธิบดี" มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเอกสาร วัตถุหรือมรดกแห่งความทรงจำ ในครอบครองของท่านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ "ประวัติศาสตร์รามาธิบดี"สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ในวันและเวลาทำการ