You are here

การบริจาค

        ผู้บริจาคเอกสารและวัตถุให้กับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีเพื่อเป็นการช่วยกันเติมเต็มให้กับ "ประวัติศาสตร์ของรามาธิบดี" มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเอกสาร วัตถุหรือมรดกแห่งความทรงจำ ในครอบครองของท่านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ "ประวัติศาสตร์รามาธิบดี"สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ในวันและเวลาทำการ

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com