วันนี้คืออดีต

วันนี้คืออดีต

วันนี้คืออดีต

           ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ โครงการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)”

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของคณะฯ อีกทั้งเพื่อเป็นคลังข้อมูลสำหรับการค้นคว้าและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรของคณะฯ

อย่างไรก็ตามพบว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของคณะฯหลายภาพที่ยังไม่สามารถ ระบุวัน แหล่ง เวลา และบุคคลในภาพเหล่านั้นได้แน่นอน จึงเป็นปัญหาในการบันทึกข้อมูลในหอจดหมายเหตุฯ

ในการนี้โครงการหอจดหมายเหตุฯ มีแนวคิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันจะเปลี่ยนสภาพเป็นประวัติศาสตร์ได้เมื่อกาลเวลาผ่านไปดังนั้นโครงการหอจดหมายเหตุฯจึงกำหนดให้มีโครงการ

วันนี้คืออดีตโดยการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคณะฯ และเก็บบันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุฯ