ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เยี่ยมชม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสที่ ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เยี่ยมชม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันเปิด อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรีย

อาลัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์

ข่าวการจากไปของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ในนามของหอจดหมายและพิพิธภัณ์รามาธิบดี ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านด้วยความระลึกถึงประโยชน์คุโนปการต่างๆที่ท่านมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมากมายตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯอดีตจนถึงปัจจุบัน

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทางภาคฯปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในภาควิชาฯ จึงได้สำรวจวัสดุและครุภัณฑ์ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชา ได้มองเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงความเป็นมาและการใช้งาน ในอุปกรณ์แต่ละชิ้นของภาควิชาฯ นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ มีความประสงค์ให้บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ ได้เห็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของภาควิชาฯ ได้ทราบวิวัฒนกา

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว ครั้งที่ แล้ว เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30<

สัญลักษณ์ “ร” (เรือ) “รามาธิบดี” กับความภูมิใจของชาวรามาธิบดี

ขอเชิญชาวรามาธิบดี บริจาคสิ่งของหรือวัตถุที่มี ตราสัญลักษณ์ ” “รามาธิบดี

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี กับมหาอุทกภัยในประเทศไทย

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ได้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นคณะแพทย์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย โดยจัดตั้งได้สำเร็จใน พ.ศ.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกพิเศษ แพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ที่ผ่าน หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ พันเอกพิเศษ แพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำประวัติ