You are here

ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เยี่ยมชม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสที่ ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เยี่ยมชม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันเปิด อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ท่านได้ให้ความเห็นว่า ท่านชอบหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เดินทางไปแห่งใดถ้ามีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ก็จะเข้าไปดู พร้อมกันนี้ท่านได้ลงนามและแสดงความคิดเห็นในสมุดเยี่ยมของหอจดหมายเหตุฯ

นอกจากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และเป็นประธานโครงการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีด้วยได้ให้เกียรติอธิบายพาชมด้วย รวมทั้ง รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และทีมงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คือ ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ คุณเกรียงศักดิ์ บุญถวิลและคุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า เข้าร่วมการพาชมครั้งนี้ด้วย

 

    

  

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com