เวชระเบียนเล่มแรก หมายเลข 000 00 01

คำว่า “เวชระเบียน” กำเนิดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการเสนอของนายแพทย์ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร มาจากคำว่า “เวช” บวกกับคำว่า “ระเบียน” และเป็นที่รับรองให้ใช้โดยคณะกรรมการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมาเวชระเบียน เป็นหนังสือราชการซึ่งออกให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย สิ่งตรวจพบ การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการดำเนินโรคของผู้ป่วย เพื่อที่จะให้แพทย์ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยทั้งในขณะที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอ

ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268
เมล์ : ramamuseum@gmail.com

การบริจาค

        ผู้บริจาคเอกสารและวัตถุให้กับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีเพื่อเป็นการช่วยกันเติมเต็มให้กับ "ประวัติศาสตร์ของรามาธิบดี" มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเอกสาร วัตถุหรือมรดกแห่งความทรงจำ ในครอบครองของท่านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ "ประวัติศาสตร์รามาธิบดี"สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ โดยจะครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2552 กิจการของคณะฯ ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง   บางเรื่องมีแต่คำบอกเล่าต่อกันมา ซึ่งในที่สุดจะเลือนหายไปที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ เป็นครั้งคราว แต่ยังไม่มีการจัดหาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล

ที่มาการก่อตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

1. ชื่อโครงการ 

        หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum) 

นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตาเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น.

บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมห้องสมุดเเละหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. งานวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมชมห้องสมุดเเละหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยได้มีการนำชมในส่วนต่างภายในห้องสมุดเเละนำชมส่วนแสดงของหอจดหมายเหตุฯ ทั้งนี้ได้มีการเล่าประวัติของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งผู้เยี่ยมชมได้มีการซักถามตลอดเวลาในการนำชม