You are here

นักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตาเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. ทางโรงเรียนพยาบาล จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตาสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลรามาธิบดี และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 26 ท่าน มาเยี่ยมชมห้องสมุดเเละหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยได้มีการนำชมในส่วนต่างภายในห้องสมุดเเละนำชมส่วนแสดงของหอจดหมายเหตุฯ ทั้งนี้ได้มีการเล่าประวัติของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งผู้เยี่ยมชมได้มีการซักถามตลอดเวลาในการนำชม

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com