วีดิทัศน์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วีดิทัศน์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560