ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

ประวัติการศึกษา  

- พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

-  พ.ศ. ๒๕๑๖ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตรบัณฑิต

- พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

- พ.ศ. ๒๕๒๐ แพทยสภา วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (เทียบเท่าปริญญาเอก)

Thai

รองศาสตราจารย์แพทย์จิรพรรณ มัธยมจันทร์

รองศาสตราจารย์แพทย์จิรพรรณ มัธยมจันทร์

ประวัติและผลงาน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ผู้อำนวยการคนที่ 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2519 - พ.ศ. 2527) สกุลเดิม สุกัณหะเกตุ

เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2467

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 สิริรวมอายุได้ 88 ปี

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 56 จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน

Thai

รองศาตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ พิชัยสนิท

รองศาตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ พิชัยสนิท

ประวัติ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ พิชัยสนิธ ผู้อำนวยการคนที่ 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2519)

บิดา พลตรี เจียรณ์ พิชัยสนิธ

มารดา นางเลื่อน พิชัยสนิธ สกุลเดิม อุชชิน

คู่สมรส  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2519 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.

Thai

นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ 

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการคนแรกโรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2511 - พ.ศ. 2519)

เกิด เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2471

ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 สิริรวมอายุได้ 80 ปี

บิดา พระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ)

มารดา คุณหญิงแม้น เพ็ญชาติ

คู่สมรส นางสาวโดโรธี ครูซ

Thai

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๔๑-๒๕๔๘) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๑๒ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. ๒๕๑๓ หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

- พ.ศ. ๒๕๑๖ Diplomate American Board of Internal Medicine, U.S.A.

- พ.ศ. ๒๕๓๒ หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา

Thai

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๓๘-๒๕๔๑) มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๐

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๐๔ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

- พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

- พ.ศ. ๒๕๐๗ Diploma in Child Health, University of London

- พ.ศ. ๒๕๐๙ Diplomate of the American Board of Pediatrics

- พ.ศ. ๒๕๑๑ Diplomate of the American Sub-Board in Pediatric Cardiology 

Thai

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๒๙-๒๕๓๘) มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๘ สมรสกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสดใส เวชชาชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน ดังนี้

- ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา วัชรสินธุ

- นางสาวงามพรรณ เวชชาชีวะ

- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๐๒ M.B.B.S., (London) and B.S., (London) Guy’s Hospital Medical School, London, England

- พ.ศ. ๒๕๐๖ M.R.C.P., (London) England

ตำแหน่งทางวิชาการ

Thai

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

          ปี พ.ศ.2512 เริ่มมีการจัดตั้งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้การดูแลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในขณะนั้นมีเพียงห้องว่างโล่งที่สามารถทำการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งหอสังเกตอาการ 5 เตียง ห้องแยกโรคติดเชื้อ 2 เตียง และห้องผ่าตัดเล็ก 2 ห้อง เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีจำนวนมากขึ้น จึงได้มีการสร้างตึกปัจจุบันพยาบาลขึ้น

Thai