ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๔๑-๒๕๔๘) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๑๒ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. ๒๕๑๓ หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

- พ.ศ. ๒๕๑๖ Diplomate American Board of Internal Medicine, U.S.A.

- พ.ศ. ๒๕๓๒ หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา

- พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกระทรวงกลาโหม ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๙ หัวหน้าโครงการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

- พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๒๙ กรรมการบริการหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๘ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ผู้ประสานงานพัฒนาการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกและคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑ กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

- พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๑ ประธานสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานและรางวัลที่ได้รับในระดับประเทศ

- พ.ศ. ๒๕๓๔ บุคคลแห่งปี ๒๕๓๔ ในฐานะที่ได้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างแข็งขัน กองบรรณาธิการนิตยสาร Fitness

- พ.ศ. ๒๕๓๖ รางวัลโล่เกียรติยศในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดียิ่ง กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- พ.ศ. ๒๕๓๖ โล่ห์เกียรติยศ ในฐานะเป็นนักสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บีบราวน์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี ๒๕๔๔ ในฐานะผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพดีของประชาชนโดยส่วนรวม

ผลงานและรางวัลที่ได้รับในระดับสากล

- พ.ศ. ๒๕๑๘ Fellowship in Pulmonary Disease, U.S.A.

- พ.ศ. ๒๕๒๑ FellowAmericanCollege of Chest Physicians (F.C.C.P.), U.S.A.

- พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้แทนประเทศไทยในการประชาพิจารณ์ที่จัดโดยสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR ที่กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

- พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้แทนประเทศไทยให้การต่อกรรมาธิการวุฒิสภา และสภาคองเกรส ประเทศสหรัฐอเมริกา

- พ.ศ. ๒๕๓๓ รางวัลโล่เกียรติยศ ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

- พ.ศ. ๒๕๓๕ รางวัลเหรียญ Tobacco or Health ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทย องค์การอนามัยโลก

- พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวัล Luther L. Terry Awards จาก American Cancer Society ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่โลก ในฐานะ Outstanding Individual Leadership in Tobacco control และเป็นชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับรางวัลนี้

- พ.ศ. ๒๕๔๔ Fellow of Royal College of Physicians of London (FRCP), Royal College